ଆମର ନୂତନ ମୁଦ୍ରିତ କପଡା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ଏବଂ UV ଆଲୋକର ସାମ୍ନା କରିବା ସମୟରେ କପଡା ଉପରେ ଥିବା s ାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବ, ଯାହା କେବଳ ଉଚ୍ଚ-ମହିଳା ମହିଳା ପୋଷାକ ଏବଂ ଶିଶୁ ପୋଷାକରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିବାହ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ହେବ |ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ଆମର କପଡ଼ାର ଗୁଣରେ 100% ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡିକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବା |
12ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/2